Tử Vi Nữ: Tuổi Ất Dậu 2021 – Nữ Mạng 2005 ( Xem Vận, Luận Giải )

ẤT DẬU 17 TUỔI ( Sinh từ 02.01.2005 đến 19.02.2006 ) Thủy mạng – Dương [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Giáp Thân 2021 – Nữ Mạng 2004 ( Xem Vận, Luận Giải )

GIÁP THÂN 18 TUỔI ( Sinh từ 12.01.2004 đến 10.02.2005 ) Thủy mạng – Dương [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Qúy Mùi 2021 – Nữ Mạng 2003 ( Xem Vận, Luận Giải )

QUÝ MÙI 19 TUỔI ( Sinh từ 10.02.2003 đến 30.01.2004 ) Mộc mạng – Âm [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Nhâm Ngọ 2021 – Nữ Mạng 2002 ( Xem Vận, Luận Giải )

NHÂM NGỌ 20 TUỔI ( Sinh từ 10.02.2002 đến 30.01.2003 ) Mộc mạng – Dương [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Tân Tỵ 2021 – Nữ Mạng 2001 ( Xem Vận, Luận Giải )

TÂN TỴ 21 TUỔI ( Sinh từ 25.01.2001 đến 11.02.2002 ) Kim mạng – Âm [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Canh Thìn 2021 – Nữ Mạng 2000 ( Xem Vận, Luận Giải )

CANH THÌN 22 TUỔI ( Sinh từ 30.01.2000 đến 16.02.2001 ) Kim mạng – Dương [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Kỷ Mão 2021 – Nữ Mạng 1999 ( Xem Vận, Luận Giải )

KỶ MÃO 23 TUỔI ( sinh từ 30.02.1999 đến 16.02.2000 ) Thẻ mạng – Âm [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Mậu Dần 2021 – Nữ Mạng 1998 ( Xem Vận, Luận Giải )

MẬU DẦN 24 TUỔI ( Sinh từ 19.02.1998 đến 16.02.1999 ) Thọ mạng – Dương [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Đinh Sửu 2021 – Nữ Mạng 1997 ( Xem Vận, Luận Giải )

ĐINH SỬU 25 TUỔI ( Sinh từ 18.02.1997 đến 23.01.1998 ) Thủy mạng – Âm [...]

Tử Vi Nữ: Tuổi Bính Tý 2021 – Nữ Mạng 1996 ( Xem Vận, Luận Giải )

BÍNH TÝ 26 TUỔI ( Sinh từ 19.02.1996 đến 06.02.1997 ) Thuỷ mạng – Dương [...]